662-773-382 poniedziałek-piątek 9-17
Search Site

Koszyk jest pusty

Rękojmia i gwarancja

Reklamacje

W przypadku stwierdzenia  uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas transportu lub wad technologicznych  Towaru, podstawą reklamacji będzie pisemne zgłoszenie reklamacyjne przesyłane do Działu Reklamacji wraz z kopią dokumentów potwierdzających zakup towaru (faktura lub paragon oraz dokument WZ), krótkim opisem szkody, oraz przesłaniem zdjęć produktu.

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas transportu będą uwzględniane na podstawie pisemnego zgłoszenia reklamacyjnego. W chwili odbioru towaru Nabywca powinien sprawdzić przesyłke w czasie i obecności pracownika Dostawcy. W przypadku stwierdzenia ubytku lub szkody, Nabywca ma prawo żadać od pracownika Dostawcy stosownego protokołu. Podstawą do zgłoszenia reklamacji wynikającej na skutek wadliwego transportu jest stwierdzenie uszkodzenia przy osobach dostarczających przesyłkę w formie spisanego przez kuriera protokołu (uszkodzenia mechaniczne z widocznymi uszkodzeniami opakowania jeśli produkt posiada opakowanie jednostkowe)

1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy podany w zakładce Kontakt. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące informacje:

a) Imię i Nazwisko,
b) Numer Zamówienia,
c) Nazwa lub kod produktu/ów,
d) Opis szkody, 
e) Zdjęcia,
f) Faktura lub paragon,
g) Skan protokołu szkody spisanego przez kuriera.

2. Celem rozpatrzenia reklamacji Towaru, Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar do Sprzedawcy.
3. Sprzedawca, w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
4. W wypadku Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca pokrywa wszystkie udokumentowane koszty reklamacji, w szczególności koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedawcy i koszt odesłania Towaru do Klienta.

Rękojmia
a) Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru, pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
b) Jeżeli Towar ma wadę Klient może: złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
Sprzedawca może odmówić zadośćuczynieniu żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
c) Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. Koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
d) Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.


Gwarancja
Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.
W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie Internetowej Sklepu.